لیست شماره موبایل شهرهای استان اردبیل

ردیف نام شهر تعداد شماره قیمت بانک امکانات
1 بانک شماره موبایل ابی بیگلو اردبیل 193 شماره موبایل 57000 ریال
2 بانک شماره موبایل اردبیل مرکزی 372438 شماره موبایل 420000 ریال
3 بانک شماره موبایل اصلاندوز اردبیل 2308 شماره موبایل 115000 ریال
4 بانک شماره موبایل بیله سوار اردبیل 5415 شماره موبایل 170000 ریال
5 بانک شماره موبایل پارس آباد اردبیل 23066 شماره موبایل 221000 ریال
6 بانک شماره موبایل تازه کندانگوت اردبیل 381 شماره موبایل 125000 ریال
7 بانک شماره موبایل جعفرآباد اردبیل 2001 شماره موبایل 143000 ریال
8 بانک شماره موبایل خلخال اردبیل 16492 شماره موبایل 210000 ریال
9 بانک شماره موبایل رضی اردبیل 90 شماره موبایل 110000 ریال
10 بانک شماره موبایل سرعین اردبیل 4506 شماره موبایل 158000 ریال
11 بانک شماره موبایل عنبران اردبیل 2576 شماره موبایل 140000 ریال
12 بانک شماره موبایل کانون های تبلیغاتی اردبیل 204 شماره موبایل 170000 ریال
13 بانک شماره موبایل کلور اردبیل 505 شماره موبایل 122000 ریال
14 بانک شماره موبایل کوثر اردبیل 99 شماره موبایل 106000 ریال
15 بانک شماره موبایل کورایم اردبیل 34 شماره موبایل 50000 ریال
16 بانک شماره موبایل گرمی اردبیل 15707 شماره موبایل 201000 ریال
17 بانک شماره موبایل گیوی اردبیل 3739 شماره موبایل 155000 ریال
18 بانک شماره موبایل لاهرود اردبیل 2003 شماره موبایل 105000 ریال
19 بانک شماره موبایل مشکین شهر اردبیل 25164 شماره موبایل 132000 ریال
20 بانک شماره موبایل نمین اردبیل 14307 شماره موبایل 109000 ریال
21 بانک شماره موبایل نیر اردبیل 2585 شماره موبایل 120000 ریال
22 بانک شماره موبایل هشجین اردبیل 780 شماره موبایل 151000 ریال
23 بانک شماره موبایل هیر اردبیل 23477 شماره موبایل 235000 ریال
24 بانک شماره موبایل وکلای قوه قضائیه اردبیل 392 شماره موبایل 120000 ریال
سرلیست انجمن خوشنویسان ایران