لیست شماره موبایل شهرهای استان زنجان

ردیف نام شهر تعداد شماره قیمت بانک امکانات
1 بانک شماره موبایل خرمدره (زنجان) 21176 شماره موبایل 232000 ریال
2 بانک شماره موبایل صانعین قلعه (زنجان) 5815 شماره موبایل 138000 ریال
3 بانک شماره موبایل هیدج (زنجان) 6570 شماره موبایل 148000 ریال
4 بانک شماره موبایل آب بر (زنجان) 10073 شماره موبایل 188000 ریال
5 بانک شماره موبایل ابهر (زنجان) 30181 شماره موبایل 255000 ریال
6 بانک شماره موبایل حلب (زنجان) 681 شماره موبایل 72000 ریال
7 بانک شماره موبایل خدابنده (زنجان) 12246 شماره موبایل 185000 ریال
8 بانک شماره موبایل زرین آباد (زنجان) 1239 شماره موبایل 100000 ریال
9 بانک شماره موبایل زرین رود (زنجان) 1336 شماره موبایل 107000 ریال
10 بانک شماره موبایل زنجان (زنجان) 403213 شماره موبایل 520000 ریال
11 بانک شماره موبایل سجاس (زنجان) 1926 شماره موبایل 105000 ریال
12 بانک شماره موبایل سلطانیه (زنجان) 4320 شماره موبایل 128000 ریال
13 بانک شماره موبایل قیدار (زنجان) 9940 شماره موبایل 188000 ریال
14 بانک شماره موبایل گرماب (زنجان) 1556 شماره موبایل 105000 ریال
15 بانک شماره موبایل ماه نشان (زنجان) 4429 شماره موبایل 165000 ریال
16 بانک شماره موبایل وکلای قوه قضائیه زنجان 217 شماره موبایل 150000 ریال
سرلیست انجمن خوشنویسان ایران