لیست شماره موبایل شهرهای استان فارس

ردیف نام شهر تعداد شماره قیمت بانک امکانات
1 بانک شماره موبایل آباده 37847 شماره موبایل 150000 ریال
2 بانک شماره موبایل آباده طشک 2726 شماره موبایل 80000 ریال
3 بانک شماره موبایل ارداق 1585 شماره موبایل 75000 ریال
4 بانک شماره موبایل اردکان 11587 شماره موبایل 140000 ریال
5 بانک شماره موبایل ارسنجان 12093 شماره موبایل 150000 ریال
6 بانک شماره موبایل استهبان 17669 شماره موبایل 150000 ریال
7 بانک شماره موبایل اسفروین 2740 شماره موبایل 100000 ریال
8 بانک شماره موبایل اشکنان 6191 شماره موبایل 120000 ریال
9 بانک شماره موبایل افزر 257 شماره موبایل 60000 ریال
10 بانک شماره موبایل اقبالیه 11818 شماره موبایل 130000 ریال
11 بانک شماره موبایل اقلید 25131 شماره موبایل 170000 ریال
12 بانک شماره موبایل اهل 1523 شماره موبایل 80000 ریال
13 بانک شماره موبایل اوز 14296 شماره موبایل 130000 ریال
14 بانک شماره موبایل ایج 641 شماره موبایل 80000 ریال
15 بانک شماره موبایل ایزدخواست 506 شماره موبایل 70000 ریال
16 بانک شماره موبایل باب انار 1561 شماره موبایل 80000 ریال
17 بانک شماره موبایل بالاده 1645 شماره موبایل 85000 ریال
18 بانک شماره موبایل بنارویه 2371 شماره موبایل 90000 ریال
19 بانک شماره موبایل بهمن 755 شماره موبایل 80000 ریال
20 بانک شماره موبایل بوانات 7721 شماره موبایل 140000 ریال
21 بانک شماره موبایل بیرم 5697 شماره موبایل 120000 ریال
22 بانک شماره موبایل بیضا 3113 شماره موبایل 950000 ریال
23 بانک شماره موبایل جنت شهر 3323 شماره موبایل 90000 ریال
24 بانک شماره موبایل جهرم 72015 شماره موبایل 195000 ریال
25 بانک شماره موبایل جویم 4492 شماره موبایل 100000 ریال
26 بانک شماره موبایل حاجی آباد 13270 شماره موبایل 170000 ریال
27 بانک شماره موبایل خاوران 579 شماره موبایل 60000 ریال
28 بانک شماره موبایل خرام 393 شماره موبایل 55000 ریال
29 بانک شماره موبایل خرامه 6154 شماره موبایل 160000 ریال
30 بانک شماره موبایل خرم بید 8077 شماره موبایل 140000 ریال
31 بانک شماره موبایل خشت 7954 شماره موبایل 120000 ریال
32 بانک شماره موبایل خنچ 10711 شماره موبایل 150000 ریال
33 بانک شماره موبایل خور (فارس) 1961 شماره موبایل 100000 ریال
34 بانک شماره موبایل داراب 47940 شماره موبایل 150000 ریال
35 بانک شماره موبایل داریان 2956 شماره موبایل 110000 ریال
36 بانک شماره موبایل دبیران 431 شماره موبایل 100000 ریال
37 بانک شماره موبایل رونیز 548 شماره موبایل 70000 ریال
38 بانک شماره موبایل زاهد شهر 3384 شماره موبایل 110000 ریال
39 بانک شماره موبایل زرقان 8972 شماره موبایل 145000 ریال
40 بانک شماره موبایل سده 1975 شماره موبایل 80000 ریال
41 بانک شماره موبایل سروستان 6127 شماره موبایل 160000 ریال
42 بانک شماره موبایل سعادت شهر 7071 شماره موبایل 120000 ریال
43 بانک شماره موبایل سورمق 618 شماره موبایل 70000 ریال
44 بانک شماره موبایل سیدان 1632 شماره موبایل 90000 ریال
45 بانک شماره موبایل ششده 1150 شماره موبایل 60000 ریال
46 بانک شماره موبایل شهرپیر 1939 شماره موبایل 110000 ریال
47 بانک شماره موبایل شیراز 1769304 شماره موبایل 600000 ریال
48 بانک شماره موبایل صفاد 2120 شماره موبایل 100000 ریال
49 بانک شماره موبایل صفاشهر 6202 شماره موبایل 150000 ریال
50 بانک شماره موبایل علامرودشت 2959 شماره موبایل 120000 ریال
51 بانک شماره موبایل فتح آباد 805 شماره موبایل 80000 ریال
52 بانک شماره موبایل فراشبند 6953 شماره موبایل 180000 ریال
53 بانک شماره موبایل فسا 80367 شماره موبایل 170000 ریال
54 بانک شماره موبایل فیروزآباد 24057 شماره موبایل 140000 ریال
55 بانک شماره موبایل قائمیه 4873 شماره موبایل 120000 ریال
56 بانک شماره موبایل قادر آباد 2387 شماره موبایل 110000 ریال
57 بانک شماره موبایل قطب آباد 527 شماره موبایل 75000 ریال
58 بانک شماره موبایل قیروکارزین 14801 شماره موبایل 130000 ریال
59 بانک شماره موبایل کازرون 97617 شماره موبایل 240000 ریال
60 بانک شماره موبایل کامفیروز 193 شماره موبایل 70000 ریال
61 بانک شماره موبایل کانون های تبلیغاتی فارس 407 شماره موبایل 240000 ریال
62 بانک شماره موبایل کره 621 شماره موبایل 65000 ریال
63 بانک شماره موبایل کنار تخت 1374 شماره موبایل 85000 ریال
64 بانک شماره موبایل کوار 14811 شماره موبایل 140000 ریال
65 بانک شماره موبایل گراش 10734 شماره موبایل 137000 ریال
66 بانک شماره موبایل گله دار 9133 شماره موبایل 123000 ریال
67 بانک شماره موبایل لار 41695 شماره موبایل 250000 ریال
68 بانک شماره موبایل لارستان 21139 شماره موبایل 200000 ریال
69 بانک شماره موبایل لامرد 19375 شماره موبایل 170000 ریال
70 بانک شماره موبایل لیونی 338 شماره موبایل 70000 ریال
71 بانک شماره موبایل مرودشت 81783 شماره موبایل 180000 ریال
72 بانک شماره موبایل مشکان 776 شماره موبایل 80000 ریال
73 بانک شماره موبایل مصیری 1807 شماره موبایل 70000 ریال
74 بانک شماره موبایل ممسنی 1787 شماره موبایل 65000 ریال
75 بانک شماره موبایل مهر 5562 شماره موبایل 170000 ریال
76 بانک شماره موبایل میمند 4272 شماره موبایل 75000 ریال
77 بانک شماره موبایل نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی فارس 1257 شماره موبایل 200000 ریال
78 بانک شماره موبایل نظام مهندسی شهرسازی فارس 96 شماره موبایل 100000 ریال
79 بانک شماره موبایل نظام مهندسی عمران فارس 5396 شماره موبایل 350000 ریال
80 بانک شماره موبایل نظام مهندسی معماری فارس 661 شماره موبایل 150000 ریال
81 بانک شماره موبایل نظام مهندسی نقشه برداری فارس 255 شماره موبایل 150000 ریال
82 بانک شماره موبایل نوبندگان 278 شماره موبایل 65000 ریال
83 بانک شماره موبایل نودان 896 شماره موبایل 80000 ریال
84 بانک شماره موبایل نورآباد 35326 شماره موبایل 120000 ریال
85 بانک شماره موبایل نیریز 30476 شماره موبایل 162000 ریال
86 بانک شماره موبایل وراوی 519 شماره موبایل 80000 ریال
87 بانک شماره موبایل وکلای قوه قضائیه فارس 1344 شماره موبایل 250000 ریال
سرلیست انجمن خوشنویسان ایران