لیست شماره موبایل شهرهای استان خراسان شمالی

ردیف نام شهر تعداد شماره قیمت بانک امکانات
1 بانک شماره موبایل اسفراین 23941 شماره موبایل 190000 ریال
2 بانک شماره موبایل اشخانه 10500 شماره موبایل 150000 ریال
3 بانک شماره موبایل بجنورد 199929 شماره موبایل 300000 ریال
4 بانک شماره موبایل پیش قلعه 116 شماره موبایل 50000 ریال
5 بانک شماره موبایل درق 564 شماره موبایل 80000 ریال
6 بانک شماره موبایل راز 1437 شماره موبایل 90000 ریال
7 بانک شماره موبایل شیروان 31230 شماره موبایل 200000 ریال
8 بانک شماره موبایل صفی آباد 1548 شماره موبایل 90000 ریال
9 بانک شماره موبایل فاروج 4916 شماره موبایل 130000 ریال
10 بانک شماره موبایل قاضی 772 شماره موبایل 95000 ریال
11 بانک شماره موبایل گرمه جاجرم 10934 شماره موبایل 140000 ریال