لیست شماره موبایل شهرهای استان چهارمحال و بختیاری

ردیف نام شهر تعداد شماره قیمت بانک امکانات
1 بانک شماره موبایل اردل 7272 شماره موبایل 120000 ریال
2 بانک شماره موبایل الونی 5629 شماره موبایل 120000 ریال
3 بانک شماره موبایل بابا حیدر 4488 شماره موبایل 90000 ریال
4 بانک شماره موبایل بروجن 39978 شماره موبایل 290000 ریال
5 بانک شماره موبایل بلداجی 5948 شماره موبایل 140000 ریال
6 بانک شماره موبایل بن 3966 شماره موبایل 100000 ریال
7 بانک شماره موبایل جونقان 4058 شماره موبایل 110000 ریال
8 بانک شماره موبایل چلگرد 1252 شماره موبایل 90000 ریال
9 بانک شماره موبایل سامان 10734 شماره موبایل 150000 ریال
10 بانک شماره موبایل سفید دشت 580 شماره موبایل 75000 ریال
11 بانک شماره موبایل سودجان 933 شماره موبایل 80000 ریال
12 بانک شماره موبایل سورشجان 4976 شماره موبایل 120000 ریال
13 بانک شماره موبایل شلمزار 7808 شماره موبایل 120000 ریال
14 بانک شماره موبایل شهرکرد 343163 شماره موبایل 310000 ریال
15 بانک شماره موبایل طاقانک 937 شماره موبایل 80000 ریال
16 بانک شماره موبایل فارسان 27492 شماره موبایل 250000 ریال
17 بانک شماره موبایل فرادبنه 4114 شماره موبایل 115000 ریال
18 بانک شماره موبایل فرخ شهر 15032 شماره موبایل 240000 ریال
19 بانک شماره موبایل کوهرنگ 612 شماره موبایل 80000 ریال
20 بانک شماره موبایل کیان 2039 شماره موبایل 120000 ریال
21 بانک شماره موبایل گندمان 2507 شماره موبایل 100000 ریال
22 بانک شماره موبایل گهرو 1671 شماره موبایل 107000 ریال
23 بانک شماره موبایل لردگان 15773 شماره موبایل 150000 ریال
24 بانک شماره موبایل مال خلیفه 3965 شماره موبایل 113000 ریال
25 بانک شماره موبایل ناغان 2481 شماره موبایل 90000 ریال
26 بانک شماره موبایل نافچ 890 شماره موبایل 70000 ریال
27 بانک شماره موبایل هفشجان 10997 شماره موبایل 146000 ریال
28 بانک شماره موبایل وکلای قوه قضائیه چهارمحال بختیاری 247 شماره موبایل 100000 ریال
سرلیست انجمن خوشنویسان ایران