لیست شماره موبایل شهرهای استان خوزستان

ردیف نام شهر تعداد شماره قیمت بانک امکانات
1 بانک شماره موبایل آبادان 112097 شماره موبایل 300000 ریال
2 بانک شماره موبایل آغاجاری 2607 شماره موبایل 110000 ریال
3 بانک شماره موبایل اروند کنار 4611 شماره موبایل 155000 ریال
4 بانک شماره موبایل الوان 1108 شماره موبایل 100000 ریال
5 بانک شماره موبایل امیدیه 28328 شماره موبایل 200000 ریال
6 بانک شماره موبایل اندیمشک 44111 شماره موبایل 270000 ریال
7 بانک شماره موبایل اهواز 1052811 شماره موبایل 600000 ریال
8 بانک شماره موبایل ایذه 35511 شماره موبایل 200000 ریال
9 بانک شماره موبایل باغ ملک 17973 شماره موبایل 170000 ریال
10 بانک شماره موبایل بستان 1816 شماره موبایل 100000 ریال
11 بانک شماره موبایل بندر امام خمینی 39261 شماره موبایل 200000 ریال
12 بانک شماره موبایل بندر ماهشهر 66048 شماره موبایل 180000 ریال
13 بانک شماره موبایل بهبهان 95218 شماره موبایل 260000 ریال
14 بانک شماره موبایل جایزان 470 شماره موبایل 85000 ریال
15 بانک شماره موبایل چمران 7645 شماره موبایل 150000 ریال
16 بانک شماره موبایل حر 1832 شماره موبایل 90000 ریال
17 بانک شماره موبایل حمیدیه 3638 شماره موبایل 90000 ریال
18 بانک شماره موبایل خرمشهر 35849 شماره موبایل 260000 ریال
19 بانک شماره موبایل دزاب 1223 شماره موبایل 80000 ریال
20 بانک شماره موبایل دزفول 161806 شماره موبایل 280000 ریال
21 بانک شماره موبایل دهدز 953 شماره موبایل 70000 ریال
22 بانک شماره موبایل رامشیر 10130 شماره موبایل 120000 ریال
23 بانک شماره موبایل رامهرمز 41660 شماره موبایل 200000 ریال
24 بانک شماره موبایل سالند 241 شماره موبایل 70000 ریال
25 بانک شماره موبایل سوسنگرد 26470 شماره موبایل 195000 ریال
26 بانک شماره موبایل شادگان 32291 شماره موبایل 170000 ریال
27 بانک شماره موبایل شوش 49133 شماره موبایل 170000 ریال
28 بانک شماره موبایل شوشتر 75248 شماره موبایل 160000 ریال
29 بانک شماره موبایل شیبان 231 شماره موبایل 60000 ریال
30 بانک شماره موبایل صیدون 679 شماره موبایل 100000 ریال
31 بانک شماره موبایل صیفی آباد 1873 شماره موبایل 80000 ریال
32 بانک شماره موبایل قلعه تل 1061 شماره موبایل 150000 ریال
33 بانک شماره موبایل قلعه خواجه 464 شماره موبایل 70000 ریال
34 بانک شماره موبایل گنوند 9431 شماره موبایل 140000 ریال
35 بانک شماره موبایل لالی 3059 شماره موبایل 85000 ریال
36 بانک شماره موبایل ماهشهر 9795 شماره موبایل 90000 ریال
37 بانک شماره موبایل مسجد سلیمان 58752 شماره موبایل 260000 ریال
38 بانک شماره موبایل مقاومت 6470 شماره موبایل 150000 ریال
39 بانک شماره موبایل ملاثانی 5858 شماره موبایل 120000 ریال
40 بانک شماره موبایل میانرود 1571 شماره موبایل 125000 ریال
41 بانک شماره موبایل مینودشت 1011 شماره موبایل 70000 ریال
42 بانک شماره موبایل هفتگل 2542 شماره موبایل 110000 ریال
43 بانک شماره موبایل هندیجان 14536 شماره موبایل 200000 ریال
44 بانک شماره موبایل هویزه 6100 شماره موبایل 130000 ریال
45 بانک شماره موبایل وکلای قوه قضائیه خوزستان 777 شماره موبایل 200000 ریال
46 بانک شماره موبایل ویس 2700 شماره موبایل 120000 ریال
سرلیست انجمن خوشنویسان ایران