لیست شماره موبایل شهرهای استان آذربایجان غربی

ردیف نام شهر تعداد شماره قیمت بانک امکانات
1 بانک شماره موبایل ارومیه 631855 شماره موبایل 550000 ریال
2 بانک شماره موبایل اشنویه 11045 شماره موبایل 150000 ریال
3 بانک شماره موبایل اواجیق 239 شماره موبایل 60000 ریال
4 بانک شماره موبایل ایواوغلی 446 شماره موبایل 65000 ریال
5 بانک شماره موبایل باروق 321 شماره موبایل 60000 ریال
6 بانک شماره موبایل بازرگان 4774 شماره موبایل 70000 ریال
7 بانک شماره موبایل بوکان 63280 شماره موبایل 130000 ریال
8 بانک شماره موبایل پلدشت 5509 شماره موبایل 120000 ریال
9 بانک شماره موبایل پیرانشهر 24375 شماره موبایل 100000 ریال
10 بانک شماره موبایل تازه شهر 881 شماره موبایل 90000 ریال
11 بانک شماره موبایل تکاب 13706 شماره موبایل 150000 ریال
12 بانک شماره موبایل چالدران 2305 شماره موبایل 80000 ریال
13 بانک شماره موبایل چهاربرج 470 شماره موبایل 75000 ریال
14 بانک شماره موبایل خوی 105709 شماره موبایل 190000 ریال
15 بانک شماره موبایل ربط 1278 شماره موبایل 10000 ریال
16 بانک شماره موبایل سردشت 22443 شماره موبایل 170000 ریال
17 بانک شماره موبایل سرو 361 شماره موبایل 90000 ریال
18 بانک شماره موبایل سلماس 51237 شماره موبایل 180000 ریال
19 بانک شماره موبایل سیلوانه 1980 شماره موبایل 120000 ریال
20 بانک شماره موبایل سیمینه 193 شماره موبایل 60000 ریال
21 بانک شماره موبایل سیه چشم 2925 شماره موبایل 115000 ریال
22 بانک شماره موبایل شاهین دژ 13685 شماره موبایل 170000 ریال
23 بانک شماره موبایل شوط 7707 شماره موبایل 150000 ریال
24 بانک شماره موبایل فیرورق 2333 شماره موبایل 110000 ریال
25 بانک شماره موبایل قره ضیاءالدین 12299 شماره موبایل 180000 ریال
26 بانک شماره موبایل قوشچی 836 شماره موبایل 100000 ریال
27 بانک شماره موبایل کانون های تبلیغاتی آذربایجان غربی 224 شماره موبایل 170000 ریال
28 بانک شماره موبایل ماکو 22197 شماره موبایل 190000 ریال
29 بانک شماره موبایل محمدیار 1631 شماره موبایل 100000 ریال
30 بانک شماره موبایل محمود آباد 684 شماره موبایل 100000 ریال
31 بانک شماره موبایل مهاباد 77661 شماره موبایل 250000 ریال
32 بانک شماره موبایل میاندوآب 69480 شماره موبایل 250000 ریال
33 بانک شماره موبایل میرآباد 1402 شماره موبایل 110000 ریال
34 بانک شماره موبایل نالوس 523 شماره موبایل 90000 ریال
35 بانک شماره موبایل نقده 30544 شماره موبایل 200000 ریال
36 بانک شماره موبایل نوشین 832 شماره موبایل 100000 ریال
37 بانک شماره موبایل وکلای قوه قضائیه آذربایجان شرقی 1079 شماره موبایل 200000 ریال
38 بانک شماره موبایل وکلای قوه قضائیه اذربایجان غربی 587 شماره موبایل 160000 ریال
سرلیست انجمن خوشنویسان ایران