تخفیف ویژه خرید بانک شماره موبایل

مرجع بانک شماره موبایل برای دوستانی که با شرایط زیر خرید نمایند بصورت ویژه تخفیف و هدایایی را درنظر گرفته است.
تخفیف ها در هنگام پرداخت، بصورت خودکار اعمال خواهد شد.

ردیف مبلغ خرید تخفیف خرید هدیه
1 از 0 تا 50 هزار تومان 0 درصد -
2 از 50 تا 100 هزار تومان 10 درصد -
3 از 100 تا 200 هزار تومان 15 درصد -
4 از 200 تا 500 هزار تومان 19 درصد
5 از 500 هزار تومان تا 1 میلیون تومان 24 درصد سامانه پیامک هدیه (شماره اختصاصی+ارسال و دریافت)
6 از 1 میلیون تومان تا 1 میلیون و 500 هزار تومان 26 درصد سامانه پیامک هدیه (شماره اختصاصی+ارسال و دریافت+امکان ارسال منطقه ای)
7 خرید کل بانک های صنفی 30 درصد سامانه پیامک هدیه (شماره اختصاصی+ارسال و دریافت+امکان ارسال منطقه ای)
سرلیست انجمن خوشنویسان ایران