لیست شماره موبایل شهرهای استان یزد

ردیف نام شهر تعداد شماره قیمت بانک امکانات
1 بانک شماره موبایل ابرکوه 22673 شماره موبایل 200000 ریال
2 بانک شماره موبایل احمدآباد 1011 شماره موبایل 70000 ریال
3 بانک شماره موبایل اردکان 27781 شماره موبایل 140000 ریال
4 بانک شماره موبایل اشکذر 15210 شماره موبایل 120000 ریال
5 بانک شماره موبایل بافق 17929 شماره موبایل 200000 ریال
6 بانک شماره موبایل بهاباد 3301 شماره موبایل 110000 ریال
7 بانک شماره موبایل تفت 14238 شماره موبایل 125000 ریال
8 بانک شماره موبایل حمیدیه 10199 شماره موبایل 100000 ریال
9 بانک شماره موبایل خاتم 747 شماره موبایل 60000 ریال
10 بانک شماره موبایل خضر آباد 175 شماره موبایل 60000 ریال
11 بانک شماره موبایل دیهوگ 1698 شماره موبایل 100000 ریال
12 بانک شماره موبایل زارچ 16693 شماره موبایل 150000 ریال
13 بانک شماره موبایل شاهدیه 15992 شماره موبایل 150000 ریال
14 بانک شماره موبایل صدوق 3149 شماره موبایل 100000 ریال
15 بانک شماره موبایل طبس 22066 شماره موبایل 170000 ریال
16 بانک شماره موبایل عقدا 853 شماره موبایل 70000 ریال
17 بانک شماره موبایل مروست 4492 شماره موبایل 120000 ریال
18 بانک شماره موبایل مهردشت 2724 شماره موبایل 90000 ریال
19 بانک شماره موبایل مهریز 19652 شماره موبایل 168000 ریال
20 بانک شماره موبایل میبد 29546 شماره موبایل 150000 ریال
21 بانک شماره موبایل ندوشن 1092 شماره موبایل 100000 ریال
22 بانک شماره موبایل نیر 2799 شماره موبایل 75000 ریال
23 بانک شماره موبایل هرات 8381 شماره موبایل 170000 ریال
24 بانک شماره موبایل وکلای قوه قضائیه یزد 320 شماره موبایل 120000 ریال
25 بانک شماره موبایل یزد 439021 شماره موبایل 380000 ریال
سرلیست انجمن خوشنویسان ایران