لیست شماره موبایل شهرهای استان گلستان

ردیف نام شهر تعداد شماره قیمت بانک امکانات
1 بانک شماره موبایل آزادشهر 22156 شماره موبایل 140000 ریال
2 بانک شماره موبایل آق قلا 34053 شماره موبایل 135000 ریال
3 بانک شماره موبایل انبار آلوم 3639 شماره موبایل 100000 ریال
4 بانک شماره موبایل اینچه برون 973 شماره موبایل 75000 ریال
5 بانک شماره موبایل بندر ترکمن 21130 شماره موبایل 150000 ریال
6 بانک شماره موبایل بندر گز 11420 شماره موبایل 145000 ریال
7 بانک شماره موبایل خان ببین 8765 شماره موبایل 100000 ریال
8 بانک شماره موبایل دلند 3773 شماره موبایل 135000 ریال
9 بانک شماره موبایل رامیان 4770 شماره موبایل 120000 ریال
10 بانک شماره موبایل سرخنکلاته 1704 شماره موبایل 100000 ریال
11 بانک شماره موبایل سیمین شهر 4023 شماره موبایل 90000 ریال
12 بانک شماره موبایل علی آباد 31399 شماره موبایل 200000 ریال
13 بانک شماره موبایل فاضل آباد 8482 شماره موبایل 100000 ریال
14 بانک شماره موبایل کردکوی 19963 شماره موبایل 140000 ریال
15 بانک شماره موبایل کلاله 24646 شماره موبایل 120000 ریال
16 بانک شماره موبایل گالیکش 13041 شماره موبایل 135000 ریال
17 بانک شماره موبایل گرگان 310588 شماره موبایل 350000 ریال
18 بانک شماره موبایل گمیش تپه 2715 شماره موبایل 85000 ریال
19 بانک شماره موبایل گمیشان 1030 شماره موبایل 80000 ریال
20 بانک شماره موبایل گنبد کاووس 132955 شماره موبایل 300000 ریال
21 بانک شماره موبایل مراوه تپه 5851 شماره موبایل 100000 ریال
22 بانک شماره موبایل مشاوران املاک گرگان 1732 شماره موبایل 250000 ریال
23 بانک شماره موبایل مینودشت 21865 شماره موبایل 110000 ریال
24 بانک شماره موبایل نگین شهر 944 شماره موبایل 70000 ریال
25 بانک شماره موبایل نوده خاندوز 1362 شماره موبایل 60000 ریال
26 بانک شماره موبایل نوکنده 3038 شماره موبایل 90000 ریال
27 بانک شماره موبایل وکلای قوه قضائیه گلستان 384 شماره موبایل 170000 ریال
سرلیست انجمن خوشنویسان ایران