لیست شماره موبایل شهرهای استان کردستان

ردیف نام شهر تعداد شماره قیمت بانک امکانات
1 بانک شماره موبایل ارمرده 185 شماره موبایل 60000 ریال
2 بانک شماره موبایل بانه 36067 شماره موبایل 150000 ریال
3 بانک شماره موبایل بوئین سفلی 188 شماره موبایل 70000 ریال
4 بانک شماره موبایل بیجار 19773 شماره موبایل 170000 ریال
5 بانک شماره موبایل چناره 747 شماره موبایل 70000 ریال
6 بانک شماره موبایل دهگلان 14369 شماره موبایل 140000 ریال
7 بانک شماره موبایل دیزج 236 شماره موبایل 70000 ریال
8 بانک شماره موبایل دیواندره 15102 شماره موبایل 150000 ریال
9 بانک شماره موبایل زرینه 137 شماره موبایل 60000 ریال
10 بانک شماره موبایل سرو آباد 4986 شماره موبایل 110000 ریال
11 بانک شماره موبایل سریش آباد 2594 شماره موبایل 80000 ریال
12 بانک شماره موبایل سقز 97620 شماره موبایل 220000 ریال
13 بانک شماره موبایل سنندج 465017 شماره موبایل 400000 ریال
14 بانک شماره موبایل قروه 29194 شماره موبایل 150000 ریال
15 بانک شماره موبایل کامیاران 28152 شماره موبایل 150000 ریال
16 بانک شماره موبایل مریوان 56682 شماره موبایل 250000 ریال
17 بانک شماره موبایل موچش 2429 شماره موبایل 90000 ریال
18 بانک شماره موبایل وکلای قوه قضائیه کردستان 182 شماره موبایل 110000 ریال
19 بانک شماره موبایل یاسوگند 1274 شماره موبایل 80000 ریال
سرلیست انجمن خوشنویسان ایران