لیست شماره موبایل شهرهای استان آذربایجان شرقی

ردیف نام شهر تعداد شماره قیمت بانک امکانات
1 بانک شماره موبایل آذرشهر (آذربایجان شرقی) 15696 شماره موبایل 210000 ریال
2 بانک شماره موبایل آقکند (آذربایجان شرقی) 273 شماره موبایل 78000 ریال
3 بانک شماره موبایل اسکو (آذربایجان شرقی) 8638 شماره موبایل 167000 ریال
4 بانک شماره موبایل اهر (آذربایجان شرقی) 44164 شماره موبایل 225000 ریال
5 بانک شماره موبایل بخشایش (آذربایجان شرقی) 526 شماره موبایل 97000 ریال
6 بانک شماره موبایل بستان آباد (آذربایجان شرقی) 17576 شماره موبایل 190000 ریال
7 بانک شماره موبایل بناب (آذربایجان شرقی) 43076 شماره موبایل 110000 ریال
8 بانک شماره موبایل بناب جدید (مرند) (آذربایجان شرقی) 167 شماره موبایل 81000 ریال
9 بانک شماره موبایل تبریز (آذربایجان شرقی) 661375 شماره موبایل 750000 ریال
10 بانک شماره موبایل تبریز (بخش دوم) (آذربایجان شرقی) 341669 شماره موبایل 700000 ریال
11 بانک شماره موبایل ترکمنچای (آذربایجان شرقی) 2369 شماره موبایل 120000 ریال
12 بانک شماره موبایل تیکمه داش (آذربایجان شرقی) 2120 شماره موبایل 150000 ریال
13 بانک شماره موبایل جلفا (آذربایجان شرقی) 5130 شماره موبایل 130000 ریال
14 بانک شماره موبایل خاروانا (آذربایجان شرقی) 45 شماره موبایل 90000 ریال
15 بانک شماره موبایل خامنه (آذربایجان شرقی) 106 شماره موبایل 126000 ریال
16 بانک شماره موبایل خسروشهر (آذربایجان شرقی) 5706 شماره موبایل 250000 ریال
17 بانک شماره موبایل خمارلو (آذربایجان شرقی) 533 شماره موبایل 88000 ریال
18 بانک شماره موبایل خواجه (آذربایجان شرقی) 394 شماره موبایل 108000 ریال
19 بانک شماره موبایل سراب (آذربایجان شرقی) 26064 شماره موبایل 260000 ریال
20 بانک شماره موبایل سیه رود (آذربایجان شرقی) 333 شماره موبایل 128000 ریال
21 بانک شماره موبایل شندآباد (آذربایجان شرقی) 2116 شماره موبایل 129000 ریال
22 بانک شماره موبایل صوفیان (آذربایجان شرقی) 3253 شماره موبایل 132000 ریال
23 بانک شماره موبایل عجب شیر (آذربایجان شرقی) 13357 شماره موبایل 206000 ریال
24 بانک شماره موبایل گاوکان (آذربایجان شرقی) 9608 شماره موبایل 107000 ریال
25 بانک شماره موبایل لیلان (آذربایجان شرقی) 617 شماره موبایل 125000 ریال
26 بانک شماره موبایل مراغه (آذربایجان شرقی) 69369 شماره موبایل 244000 ریال
27 بانک شماره موبایل مرند (آذربایجان شرقی) 67814 شماره موبایل 352000 ریال
28 بانک شماره موبایل ملکان (آذربایجان شرقی) 13783 شماره موبایل 215000 ریال
29 بانک شماره موبایل ممقان (آذربایجان شرقی) 4659 شماره موبایل 115000 ریال
30 بانک شماره موبایل میانه (آذربایجان شرقی) 55889 شماره موبایل 263000 ریال
31 بانک شماره موبایل هشترود (آذربایجان شرقی) 10072 شماره موبایل 205000 ریال
32 بانک شماره موبایل یامچی (آذربایجان شرقی) 570 شماره موبایل 162000 ریال
33 بانک شماره موبایل ترک (آذربایجان شرقی) 177 شماره موبایل 140000 ریال
34 بانک شماره موبایل تسوج (آذربایجان شرقی) 1980 شماره موبایل 125000 ریال
35 بانک شماره موبایل خراجو (آذربایجان شرقی) 115 شماره موبایل 67000 ریال
36 بانک شماره موبایل سهند (آذربایجان شرقی) 286 شماره موبایل 157000 ریال
37 بانک شماره موبایل هادیشهر (آذربایجان شرقی) 12806 شماره موبایل 192000 ریال
38 بانک شماره موبایل هریس (آذربایجان شرقی) 4667 شماره موبایل 130000 ریال
39 بانک شماره موبایل وایقان (آذربایجان شرقی) 492 شماره موبایل 95000 ریال
40 بانک شماره موبایل ورزقان (آذربایجان شرقی) 2267 شماره موبایل 15000 ریال
سرلیست انجمن خوشنویسان ایران