لیست شماره موبایل شهرهای استان هرمزگان

ردیف نام شهر تعداد شماره قیمت بانک امکانات
1 بانک شماره موبایل ابوموسی 657 شماره موبایل 70000 ریال
2 بانک شماره موبایل بستک 21476 شماره موبایل 250000 ریال
3 بانک شماره موبایل بندر جاسک 16623 شماره موبایل 170000 ریال
4 بانک شماره موبایل بندر چارک 5707 شماره موبایل 130000 ریال
5 بانک شماره موبایل بندر خمیر 12562 شماره موبایل 140000 ریال
6 بانک شماره موبایل بندر لنگه 35592 شماره موبایل 195000 ریال
7 بانک شماره موبایل بندرعباس 422722 شماره موبایل 350000 ریال
8 بانک شماره موبایل جناح 9944 شماره موبایل 150000 ریال
9 بانک شماره موبایل حاجی آباد 17014 شماره موبایل 180000 ریال
10 بانک شماره موبایل درگهان 6393 شماره موبایل 140000 ریال
11 بانک شماره موبایل رودان 37228 شماره موبایل 170000 ریال
12 بانک شماره موبایل زیارتعلی 1421 شماره موبایل 80000 ریال
13 بانک شماره موبایل سوزا 2174 شماره موبایل 100000 ریال
14 بانک شماره موبایل سیریک 11472 شماره موبایل 120000 ریال
15 بانک شماره موبایل فارغان 3887 شماره موبایل 100000 ریال
16 بانک شماره موبایل فین 4562 شماره موبایل 110000 ریال
17 بانک شماره موبایل قشم 31597 شماره موبایل 150000 ریال
18 بانک شماره موبایل کنگ 6861 شماره موبایل 120000 ریال
19 بانک شماره موبایل کیش 4049 شماره موبایل 200000 ریال
20 بانک شماره موبایل گاوبندی 17543 شماره موبایل 168000 ریال
21 بانک شماره موبایل میناب 75578 شماره موبایل 170000 ریال
22 بانک شماره موبایل هرمز 2730 شماره موبایل 90000 ریال
23 بانک شماره موبایل وکلای قوه قضائیه هرمزگان 237 شماره موبایل 110000 ریال
سرلیست انجمن خوشنویسان ایران