لیست شماره موبایل شهرهای استان بوشهر

ردیف نام شهر تعداد شماره قیمت بانک امکانات
1 بانک شماره موبایل آب پخش 6708 شماره موبایل 120000 ریال
2 بانک شماره موبایل آبدان 876 شماره موبایل 75000 ریال
3 بانک شماره موبایل امام حسن 451 شماره موبایل 90000 ریال
4 بانک شماره موبایل اهرم 11059 شماره موبایل 130000 ریال
5 بانک شماره موبایل برازجان 78302 شماره موبایل 210000 ریال
6 بانک شماره موبایل بردخون 3103 شماره موبایل 100000 ریال
7 بانک شماره موبایل بندر دیر 12008 شماره موبایل 150000 ریال
8 بانک شماره موبایل بندر دیلم 14546 شماره موبایل 162000 ریال
9 بانک شماره موبایل بندر ریگ 3261 شماره موبایل 110000 ریال
10 بانک شماره موبایل بندر کنگان 17459 شماره موبایل 170000 ریال
11 بانک شماره موبایل بندر گناوه 39412 شماره موبایل 250000 ریال
12 بانک شماره موبایل بوشهر 306896 شماره موبایل 550000 ریال
13 بانک شماره موبایل تنگ ارم 1484 شماره موبایل 80000 ریال
14 بانک شماره موبایل جم 6898 شماره موبایل 90000 ریال
15 بانک شماره موبایل چغادک 3833 شماره موبایل 90000 ریال
16 بانک شماره موبایل خارک 4670 شماره موبایل 85000 ریال
17 بانک شماره موبایل خورموج 17656 شماره موبایل 120000 ریال
18 بانک شماره موبایل دالکی 1249 شماره موبایل 100000 ریال
19 بانک شماره موبایل دشتستان 1256 شماره موبایل 107000 ریال
20 بانک شماره موبایل دلوار 2554 شماره موبایل 100000 ریال
21 بانک شماره موبایل دیر 4655 شماره موبایل 102000 ریال
22 بانک شماره موبایل ریز 1609 شماره موبایل 92000 ریال
23 بانک شماره موبایل سعدآباد 4052 شماره موبایل 113000 ریال
24 بانک شماره موبایل شبانکاره 3515 شماره موبایل 95000 ریال
25 بانک شماره موبایل طاهری 2188 شماره موبایل 101000 ریال
26 بانک شماره موبایل عسلویه 8694 شماره موبایل 130000 ریال
27 بانک شماره موبایل کاکی 3087 شماره موبایل 107000 ریال
28 بانک شماره موبایل کانون های تبلیغاتی بوشهر 220 شماره موبایل 160000 ریال
29 بانک شماره موبایل کلمه 676 شماره موبایل 87000 ریال
30 بانک شماره موبایل نخل تقی 2282 شماره موبایل 75000 ریال
31 بانک شماره موبایل وحدتیه 1574 شماره موبایل 70000 ریال
32 بانک شماره موبایل وکلای قوه قضائیه بوشهر 250 شماره موبایل 150000 ریال
سرلیست انجمن خوشنویسان ایران