لیست شماره موبایل شهرهای استان کرمانشاه

ردیف نام شهر تعداد شماره قیمت بانک امکانات
1 بانک شماره موبایل اسلام آباد(کرمانشاه) 58474 شماره موبایل 240000 ریال
2 بانک شماره موبایل باینگان 831 شماره موبایل 80000 ریال
3 بانک شماره موبایل بیستون 948 شماره موبایل 90000 ریال
4 بانک شماره موبایل پاوه 25851 شماره موبایل 200000 ریال
5 بانک شماره موبایل تازه آباد 1407 شماره موبایل 110000 ریال
6 بانک شماره موبایل ثلاث 2028 شماره موبایل 80000 ریال
7 بانک شماره موبایل جوانرود 26381 شماره موبایل 145000 ریال
8 بانک شماره موبایل حمیل 459 شماره موبایل 80000 ریال
9 بانک شماره موبایل رباط 786 شماره موبایل 80000 ریال
10 بانک شماره موبایل روانسر 12956 شماره موبایل 100000 ریال
11 بانک شماره موبایل سر پل ذهاب 36784 شماره موبایل 210000 ریال
12 بانک شماره موبایل سرمست 227 شماره موبایل 60000 ریال
13 بانک شماره موبایل سنقر 19510 شماره موبایل 180000 ریال
14 بانک شماره موبایل صحنه 15365 شماره موبایل 140000 ریال
15 بانک شماره موبایل قزانچی 184 شماره موبایل 50000 ریال
16 بانک شماره موبایل قصر شیرین 8129 شماره موبایل 140000 ریال
17 بانک شماره موبایل کرمانشاه 726812 شماره موبایل 450000 ریال
18 بانک شماره موبایل کرند غرب 6769 شماره موبایل 140000 ریال
19 بانک شماره موبایل کنگاور 33345 شماره موبایل 123000 ریال
20 بانک شماره موبایل کوزران 767 شماره موبایل 70000 ریال
21 بانک شماره موبایل گهواره 1604 شماره موبایل 100000 ریال
22 بانک شماره موبایل گیلانغرب 10868 شماره موبایل 150000 ریال
23 بانک شماره موبایل میان راهان 344 شماره موبایل 65000 ریال
24 بانک شماره موبایل نودشه 584 شماره موبایل 70000 ریال
25 بانک شماره موبایل نوسود 1193 شماره موبایل 80000 ریال
26 بانک شماره موبایل هرسین 12759 شماره موبایل 110000 ریال
27 بانک شماره موبایل هلشی 386 شماره موبایل 70000 ریال
28 بانک شماره موبایل وکلای قوه قضائیه کرمانشاه 563 شماره موبایل 150000 ریال
سرلیست انجمن خوشنویسان ایران